0
0.00 €
Sulje X

1.    KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1    SOVELTAMISALA

Seamchip.fi on CoreGo Oy:n (y-tunnus 2683401-1) alv-tunniste FI26834011, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) pääasiallisesti osoitteessa seamchip.fi, tarjoama verkkokauppapalvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat ostaa kauppojen (jäljempänä ”Kauppias”) tarjoamia tuotteita tai palveluja. Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Joidenkin osioiden käyttö edellyttää myös Palveluun rekisteröitymistä.

1.2    MUUT SOVELLETTAVAT EHDOT

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

Mikäli Asiakas ostaa Kauppiaan Palvelussa tarjoaman tuotteen tai palvelun, Asiakas sitoutuu noudattamaan Kauppiaan kulloinkin voimassaolevia tilaus- ja toimitusehtoja.

2.    PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla. 

Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas voi jakaa Palvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3.    OSTAMINEN PALVELUSTA

Palvelussa Asiakas voi selata, etsiä hakusanalla, sekä ostaa heti eri Kauppiaiden tuotteita tai palveluita.

3.1    TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN MAKSAMINEN

Asiakas voi maksaa ostamansa tuotteet tai palvelut verkkopankin tai luottokortin avulla.

3.2    SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA PERUUTTAMINEN

Asiakkaan Palvelun kautta tekemä ostotilaus on sitova. Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy aina Kauppiaan ja Asiakkaan välille. Palveluntarjoaja ei ole palvelua tai tuotetta koskevan sopimuksen osapuoli.

Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle vahvistuksen ostoksen tapahtumisesta. Kauppias vastaa siitä, että Asiakas saa kuluttajansuojalain 6 luvun edellyttämät tiedot kirjallisesti tai sähköisesti. Kauppias vastaa siitä, että tuote tai palvelu toimitetaan Asiakkaalle Asiakkaan kanssa sovitussa ajassa huomioiden kuitenkin kuluttajasuojalain vaatimukset. 

Asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus peruuttaa ostamaansa tuotetta tai palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla siitä Kauppiaalle viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tuotteen vastaanottamisesta, mikäli tuote vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Asiakkaan tuotteesta tai palvelusta mahdollisesti maksama hinta palautetaan Kauppiaan toimesta Asiakkaalle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa peruutuksesta edellyttäen, että Asiakas on toimittanut Kauppiaalle maksun palauttamiseen tarvittavat tiedot.

4.    ASIAKASTIEDOT

4.1    REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN

Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään Palveluun ja/tai tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Asiakastiedot"), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus") Palvelun käyttämistä varten. 

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Palveluun rekisteröityvän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Asiakkaaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

4.2    ASIAKKAAN ANTAMAT TIEDOT

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

4.3    ASIAKKAAN TIETOJEN REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖ

Tehdessään tilauksen Palvelun kautta ja/tai rekisteröityessään Palveluun Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.


Asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Asiakastietoja Kauppiaalle kaupanteon yhteydessä välittääkseen Kauppiaalle tiedot ostajasta. Lisäksi Palveluntarjoaja voi luovuttaa Asiakas- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Asiakas- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Asiakas voi tutustua Kauppiaan rekisteriselosteeseen Kauppiaan internet-sivuilla ja/tai henkilökohtaisesti Kauppiaan luona.

4.4    EVÄSTEET JA MUUT TUNNISTEET

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

5.    VASTUUNRAJOITUS

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli, eikä miltään osin vastaa Palvelussa esitellyistä tuotteista tai palveluista. Vastuu tuotteista ja palveluista annetuista tiedoista ja tilaus- ja toimitusehdoista sekä muista mahdollisista kauppiaskohtaisista sopimuksista on yksin Kauppiaalla. 
Vastuu tuotteiden ja palveluiden laadusta, sopimuksenmukaisuudesta, turvallisuudesta ja ylipäänsä kaikista itse tuotteeseen tai palveluun liittyvistä seikoista on Kauppiaalla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

6.    REKLAMAATIOT

Asiakkaan tulee osoittaa Kauppiaan tuotetta tai palvelua, Kauppiaan antamia Palvelun kautta saatavilla olevia tietoja sekä tilaus- ja toimitusehtoja tai muita Kauppiaskohtaisia sopimuksia koskevat reklamaatiot Kauppiaalle.

Palvelua koskevat reklamaatiot Asiakas voi osoittaa Palveluntarjoajalle osoitteeseen: Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@corego.fi

7.    MUUTA

7.1    EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot tulevat voimaan 12.11.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

7.2    MUUTOKSET

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

7.3    YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

7.4    SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Kainuun käräjäoikeudessa.

Copyright ©2021 Corego Oy